Ελληνικά    English

Ακολουθώντας πάντα τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, εργαζόμαστε συνεχώς για την πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων. Με τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρούμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης οι οποίες περιλαμβάνονται στις καθημερινές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Συνεχείς προσπάθειες για βελτιώση έχουν εμπεριστατωθεί στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας του Εργαστηρίου.

Μέρος της πολιτικής μας αποτελούν και οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Υψηλά επίπεδα απόδοσης
  • Συνεχής επανεξέταση των εργαστηριάκων μεθόδων προς αναζήτηση περιοχών βελτίωσης
    • Συμμετοχή σε ενδοεργαστηριακούς ελέγχους και σε προγράμματα δοκιμής ικανοτήτων από διαπιστευμένους φορείς
    • Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και το περιεχόμενο του Συστήματος Ποιότητας (ρόλοι, υπευθυνότητες, διαδικασίες)
    • Συνεχή εκπαίδευση ως προς την ανάπτυξη νέων αλλά και καινοτόμων μεθοδολογιών για άμβλυνση του φάσματος υπηρεσιών